جهان نو

دقت کردین

دقت کردین
اخر سال که میشه معلمامهربون میشن و میگن ما رو حلال کنید واز این حرفا
حالا مایه معلم داشتیم تو راهنمایی کل سال سرویسمون کرده بود آخر سال گفت من همتونو حلال میکنم شما هم مدیونید باید منو حلال کنید :/
اصن مرز های مضلومیت رو کیلومتر ها جابجا کرد با این کارش

<< 1 2 3 4 5 ... 31 >>