جهان نو

«« یافته هایت را با باخته هایت


«« یافته هایت را با باخته هایت 
مقایسه کن.....

و بدان اگر خدا را یافته باشی ،
هر چه باخته ای مهم نیست .

شاخه های یک درخت هر چه 
از تنه خود بیشتر فاصله گرفته باشد...
ضعیف تر و شکننده تر میشوند...

و هرچه به تنه نزدیکتر باشند...
صخیمتر و نیرومندتر.....

داستان زندگی ما آدمها هم دقیقا
از همین قرار است...

یعنی هر چه از اصل خود ،
که خداست بیشتر فاصله بگیریم ،
عاجزتر و ناتوانتر میشویم.....

و هرچه به او نزدیکتر شویم
نیرومندتر و توانا تریم.....

««این قانون هستی است»»

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.